Algemene voorwaarden

Versie: januari 2011

Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:

redbrickschoenen.nl is onderdeel van: Totaal handelshuis VOF, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer: 52328678, gevestigd te (1689 AK) Zwaag aan de De Factorij 47D, hierna te noemen: “Gebruiker”, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer: 0229-210676 of per e-mailadres: info@redbrickschoenen.nl;

Gebruiker: de opsteller van de onderhavige Algemene Voorwaarden alsmede degene die deze Algemene Voorwaarden in overeenkomsten gebruikt;

Wederpartij: de contractswederpartij van de Gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, niet zijnde consument;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Wederpartij en de Gebruiker fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet;

Overeenkomst: iedere verbintenis die tussen de Wederpartij en de Gebruiker tot stand komt;

Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij, in het kader van een door de Gebruiker georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand;

Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument (niet handelend in beroep of bedrijf) gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een Overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld is;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Wederpartij of Gebruiker in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Gebruiker en Wederpartij en op elk aanbod en/of offerte van de Gebruiker. 2. Alvorens de Overeenkomst wordt gesloten, stelt de Gebruiker de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar. Wanneer het niet mogelijk is de Algemene Voorwaarden op voorhand beschikbaar te stellen zal de Gebruiker voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven dat de Wederpartij de Algemene Voorwaarden kan inzien, al dan niet elektronisch, en dat deze op eerste verzoek van de Wederpartij zo spoedig mogelijk gratis worden toegezonden. In geval er sprake is dat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten kan de tekst van deze Algemene Voorwaarden ook langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 3. De algemene (inkoop)voorwaarden van de Wederpartij worden hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen. 4. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks schriftelijk is overeengekomen voor de desbetreffende transactie.

Artikel 3 – Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door de Gebruiker. 2. Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden de Gebruiker eerst na schriftelijke bevestiging en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in lid 7 van dit artikel. Feitelijke uitvoering door de Gebruiker of een door de Gebruiker verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod. 3. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn de Gebruiker en de Wederpartij hieraan gebonden. 4. Aanbiedingen van de Gebruiker gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 5. De Gebruiker kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien de Wederpartij had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 7. De Gebruiker kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Gebruiker op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 – De Overeenkomst op afstand 1. Indien de Overeenkomst op afstand wordt gesloten geldt dit artikel in afwijking en/of in aanvulling op artikel 3. 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in lid 7 van het vorige artikel. 3. De Gebruiker bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door de Gebruiker niet is bevestigd, kan de Wederpartij de Overeenkomst ontbinden. 4. De Gebruiker zal ten aanzien van de Consumentwederpartij nimmer afbreuk doen aan de bepalingen zoals zijn opgenomen in afdeling 7.1.9A van het Burgerlijk Wetboek (art. 7:46a BW e.v.), mits de bezoeker van de website voor het plaatsen van een bestelling onverwijld heeft gemeld dat hij consument is, althans dat de bestelling voor privé (eigen) gebruik is, krachtens de gebruiksvoorwaarden van de website (Disclaimer).

Artikel 5 – De prijs 1. Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Er kan in het aanbod sprake zijn van extra kosten zoals overige belastingen, verpakkings- of verzendkosten. Indien deze of andere kosten van toepassing zijn worden deze duidelijk bij het aanbod vermeld. 2. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 3. Indien sprake is van producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waar de Gebruiker geen invloed op heeft kan de Gebruiker, in afwijking van het vorige lid, de product/dienst met variabele prijzen aanbieden, mits door de Gebruiker duidelijk bij het aanbod wordt vermeld dat sprake kan zijn van deze schommelingen en dat de prijzen richtprijzen zijn. 4. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 5. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij de Gebruiker dit bedongen heeft deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen dan wel de Wederpartij de mogelijkheid heeft de Overeenkomst op te zeggen op het moment dat sprake is van een prijsverhoging.

Artikel 6 – Offertes 1. Op verzoek van de Wederpartij brengt de Gebruiker een offerte uit. Offertes van de Gebruiker zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 14 dagen na de datum van de offerte. 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is de Gebruiker niet gebonden aan in de aanvaarding door de Wederpartij voorkomende afwijkingen van de offerte van Gebruikers. 3. In offertes van de Gebruiker genoemde levertijden en andere voor door de Gebruiker te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de Wederpartij geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding. 4. Door de Gebruiker opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en inclusief vervoers-, verpakkings- en afleveringskosten, BTW en andere heffingen van overheidswege. 5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen producten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen. 6. De Gebruiker is slechts aan zijn offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

Artikel 7 – Levering en uitvoering 1. Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, alsmede bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten zal de Gebruiker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. 2. De Gebruiker erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is. 3. De levering geschiedt vanuit de Gebruiker en zo mogelijk af fabriek dan wel vanuit de leverancier van de Gebruiker. 4. Indien de Wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 5. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal de Gebruiker zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten en is de Wederpartij vrij de Overeenkomst te ontbinden, waarbij de kosten van een eventuele retourzending voor rekening van de Gebruiker komen. 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de Wederpartij bij de Gebruiker. 7. Het adres dat de Wederpartij aan de Gebruiker heeft medegedeeld geldt als plaats van levering.

Artikel 8 – Levertijd 1. Door Gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. De Gebruiker zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Wederpartij hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een Wederpartij het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 2. Bij niet tijdige levering dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Gebruiker een redelijke termijn te stellen zijn verplichtingen alsnog na te komen. 3. De door Gebruiker opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in zijn bezit zijn. 4. In geval van ontbinding op grond van het eerste lid zal de Gebruiker het bedrag dat de Wederpartij betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 9 – Deelleveringen Het is Gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud 1. Alle door Gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de koper alle verplichtingen uit alle met Gebruiker gesloten Overeenkomst is nagekomen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. 2. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 11 – Herroepingsrecht consument 1. Indien is voldaan aan artikel 4.4 heeft een consument bij de aankoop van producten of bij de levering van diensten gedurende 7 werkdagen gerekend vanaf de dag van levering respectievelijk vanaf het aangaan der Overeenkomst, de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. 2. Indien de consument van het Herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de Consumentwederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de Gebruiker retourneren, volgens de door de Gebruiker aangegeven redelijke en duidelijke instructies. 2. De consument zal de door de Gebruiker bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering van diensten verstrekte redelijke en duidelijke instructies om gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht opvolgen. 3. De Gebruiker behoudt zich het recht voor om de kosten voor herroeping almede de gederfde winst op de consument te verhalen, dan wel te verrekenen met de reeds vooruitbetaalde betaling.

Artikel 12 – Uitsluiting Herroepingsrecht 1. De Gebruiker sluit het Herroepingsrecht uit voor haar Wederpartij, behoudens het bepaalde in arikel 7.5 en artikel 11. 2. Het uitsluiten van het Herroepingsrecht is niet slechts beperkt voor de volgende producten: a) die snel kunnen bederven of verouderen; b) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; c) die door de Gebruiker tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Wederpartij; d) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; e) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

Artikel 13 – Duurtransacties Bij een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan de Wederpartij altijd opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 14 – Betaling 1. De door de Wederpartij verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan binnen 14 dagen na bezorging van het goed of in geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van stukken met betrekking tot die dienst. 2. Indien de Wederpartij niet tijdig betaalt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens maandelijks een bedongen rente gelijk aan 1,5% verschuldigd, tenzij de wettelijke handelrente hoger is, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. Voor zover de Wederpartij langer dan een jaar contractuele rente is verschuldigd, is hij over de bedongen rente handelsrente verschuldigd. 3. De Wederpartij is na de vervaldag tevens de (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd, daaronder begrepen kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met rente, met een minimum van EUR 37,00 exclusief BTW, althans de werkelijk door Gebruiker gemaakte kosten, indien deze hoger zijn. 4. Ten aanzien van de betalingsverplichtingen kan de Wederpartij zich niet op enige korting, verrekening of opschorting beroepen. 5. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Wederpartij geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst voordat de afgesproken vooruitbetaling is verricht. 6. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de Wederpartij aan de Gebruiker te worden medegedeeld.

Artikel 15 – Reclames en aansprakelijkheid 1. De Wederpartij dient de zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Wederpartij na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten: a) of de juiste zaken zijn geleverd; b) of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene; c) of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Wederpartij deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan Gebruiker te melden. 3. Niet zichtbare gebreken dient de Wederpartij zo spoedig mogelijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Gebruiker. 4. Ook indien de Wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. 5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Gebruiker worden geretourneerd.

Artikel 16 – Garantie 1. Gebruiker verleent garantie die door de producent van de zaak wordt verleend.  2. Een door de Gebruiker, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet in elk geval geen afbreuk aan de rechten en vorderingen die de consumentwederpartij ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Gebruiker jegens de Gebruiker kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid 1. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de Wederpartij of derden, waaronder gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en stilstandschade maar ook voor schade ontstaan door onkundig gebruik van producten. 2. De Wederpartij is gehouden de Gebruiker te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen gebruiker mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de Wederpartij komen. 3. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en de Gebruiker aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van de Gebruiker in elk geval beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 18 – Communicatie Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Techniek voor communicatie op afstand in het verkeer tussen de Gebruiker en de Wederpartij, is de Gebruiker niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 19 – Persoonsgegevens De Gebruiker zal de door de Wederpartij verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. De verwerking van deze gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 20 – Overmacht 1. In geval van overmacht bij de Gebruiker zullen de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Gebruiker onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor zijn risico behoort te komen; 2. Zodra zich bij de Gebruiker een overmachttoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel, zal hij de Wederpartij hiervan in kennis stellen. 3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen; 4. Zolang de overmachttoestand voortduurt zullen de verplichtingen van de Gebruiker zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan; 5. De Gebruiker is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de Wederpartij.

Artikel 21 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op de juiste wijze bekend zijn gemaakt. Bij wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod genieten de voor de Wederpartij meest gunstige bepaling(en) voorrang.

Artikel 22 – Toepasselijk Recht Op Overeenkomsten tussen de Gebruiker en de Wederpartij waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders bepaalt